شماره حسابهاي شرکت


**بانک ملت**
شماره کارت 
6104-3379-2801-4487
شماره حساب 
518-790-2677
داود قرباني سيني
**بانک ملي ايران**
شماره کارت  
6037-9914-9998-7455
داود قرباني سيني
سایر اعلانات